Liczba gości: 1123
Data wszczęcia postępowania: 2018-07-16
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań
Zadanie nr 1 – Wydział Technologii
Zadanie nr 2 – Rejon Boża Wola
Zadanie nr 3 – Rejon Garwolin
Zadanie nr 4 – Rejon Grójec
Zadanie nr 5 – Rejon Mińsk Mazowiecki
Zadanie nr 6 – Rejon Mława
Zadanie nr 7 – Rejon Ostrołęka
Zadanie nr 8 – Rejon Ostrów Mazowiecka
Zadanie nr 9 – Rejon Ożarów Mazowiecki
Zadanie nr 10 - Rejon Płock
Zadanie nr 11 - Rejon Płońsk
Zadanie nr 12 - Rejon Przasnysz
Zadanie nr 13 - Rejon Radom
Zadanie nr 14 - Rejon Siedlce
Zadanie nr 15 - Rejon Zwoleń
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.43.2018
Termin realizacji: 48 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania usługi nie wcześniej niż od dnia 09.04.2019 roku.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 4.800,00 (cztery tysiące osiemset zł.00/100)
Zadanie nr 2 – 9.700,00 (dziewięć tysięcy siedemset zł. 00/100)
Zadanie nr 3 – 5.400,00 (pięć tysięcy czterysta zł. 00/100)
Zadanie nr 4 – 5.600,00 (pięć tysięcy sześćset zł. 00/100)
Zadanie nr 5 – 9.400,00 (dziewięć tysięcy czterysta zł. 00/100)
Zadanie nr 6 – 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset zł. 00/100)
Zadanie nr 7 – 3.000,00 (trzy tysiące zł. 00/100)
Zadanie nr 8 – 3.500,00 (trzy tysiące pięćset zł. 00/100)
Zadanie nr 9 – 8.100,00 (osiem tysięcy sto zł. 00/100)
Zadanie nr 10 – 4.200,00 (cztery tysiące dwieście zł. 00/100)
Zadanie nr 11 – 4.400,00 (cztery tysiące czterysta zł. 00/100)
Zadanie nr 12 – 2.900,00 (dwa tysiące dziewięćset zł. 00/100)
Zadanie nr 13 - 6.600,00 (sześć tysięcy sześćset zł. 00/100)
Zadanie nr 14 - 9.000,00 (dziewięć tysięcy zł. 00/100)
Zadanie nr 15 – 4.800,00 (cztery tysiące osiemset zł. 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Jakość „J” – 20% = 20 pkt
Częstotliwość mycia okien „Czm” - 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. 22 209 24 63 , fax. 22 810 03 27, e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-08-28 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
pokój 714 do dnia 28.08.2018r. do godz. 11:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia w/w postępowanie w zakresie Zadań: 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 3 „CARZONI” Izabela Seweryn, 26-600 Radom, ul. Witosa nr 10A

Zadania nr: 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15 WREMOS Sp. z o.o., 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka nr 4 lok. 64
Cena: Zdanie nr 2 – 989.377,14 zł
Zdanie nr 3 – 592.582,53 zł
Zdanie nr 4 – 580.047,42 zł
Zdanie nr 5 – 868.651,57 zł
Zdanie nr 10 – 550.889,89 zł
Zdanie nr 11 – 327.290,64 zł
Zdanie nr 13 – 399.244,38 zł
Zdanie nr 15 – 368.813,19 zł
Data udzielenia zamówienia: Zadanie nr 3 06.11.2018r.
Zadania nr: 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15 08.11.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Zdanie nr 1 – 382.462,86
Zdanie nr 2 – 929.774,10
Zdanie nr 3 - 592.582,53
Zdanie nr 4 – 556.431,39
Zdanie nr 5 – 868.651,50
Zdanie nr 6 – 230.196,96
Zdanie nr 7 – 287.992,86
Zdanie nr 8 – 306.383,6
Zdanie nr 9 – 958.354,94
Zdanie nr 10 – 541.764,69
Zdanie nr 11 – 327.290,64
Zdanie nr 12 – 277.198,70
Zdanie nr 13 – 399.243,56
Zdanie nr 14 – 638.294,86
Zdanie nr 15 – 368.812,97
Oferta z najwyższa ceną: Zdanie nr 1 – 382.462,86
Zdanie nr 2 – 1.002.604,53
Zdanie nr 3 – 699.725,96
Zdanie nr 4 – 748.187,56
Zdanie nr 5 – 976.641,30
Zdanie nr 6 – 230.196,96
Zdanie nr 7 – 287.992,86
Zdanie nr 8 – 306.383,6
Zdanie nr 9 – 958.354,94
Zdanie nr 10 – 549.721,60
Zdanie nr 11 – 349.339,68
Zdanie nr 12 – 277.198,70
Zdanie nr 13 – 515.006,88
Zdanie nr 15 – 477.351,12
drukuj