Liczba gości: 2085
Data wszczęcia postępowania: 2009-07-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

Jednostka prowadząca postępowanie,
Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy
31-710 Żurawica
ul. Przemyska 3
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i użytkowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Żurawicy (siedziba Rejonu w Jarosławiu) w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 77, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 120,50 m3 (w tym użytkowe - 115,48 m3; opałowe - 5,02 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy - WD są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa oraz jawor) wg specyfikacji w
TOPOLA: WD 114,54 m3:
LIPA: WD 0,94 m3:
DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 5,02;

oraz zgromadzone : - przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Łańcut w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 12,37 m3 (w tym użytkowe - 7,61 m3; opałowe - 4,76 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola, lipa,) wg specyfikacji
TOPOLA: WD 7,61 m3;
DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE S4 4,76 m3;
- przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Michałówka w zakresie:
drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 5,09 m3 (w tym użytkowe - 5,09 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji
TOPOLA: WD 5,09 m3:
- przy drodze krajowej nr 4 w miejscowości Tuczempy w zakresie:
drewno z wycinki drzewa na drodze krajowej nr 4, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 6,22 m3 (w tym użytkowe - 6,22 m3;) Przedmiotowe drewno stanowi surowiec użytkowy WD - są to różno-wymiarowe kłody (topola) wg specyfikacji w:
TOPOLA: WD 6,22 m3
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych przy drogach krajowych nr 4 i 77.
Numer przetargu: GDDKiA OR/RJ -7/0301-67/2009
Termin realizacji: Odbiór drewna nabytego w wyniku przetargu nastąpi w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz dokonania wpłaty ceny nabycia.
Wadium: Wadium w wysokości 600.00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ofertowa - Sprzedający wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę łączną.
Cena ofertowa nie może być niższa niż wywoławcza.
Oferty z ceną niższą niższą wywoławcza zostaną odrzucone.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna w siedzibie zamawiającego za odpłatnością 2,00 zł netto (jednostka prowadząca postępowanie) lub na stronie internetowej www.gddkia. gov.pl ...> Oddział Rzeszów ...> Zamówienia Publiczne.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: inż Józef Walczak
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu z/s w Żurawicy, pokój nr 6 nie później niż do dnia 29.07.2009 r,do godziny 13.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Przetarg unieważniono z powodu braku ofert.
jwalczak@rzeszow.gddkia.gov.pl drukuj