Liczba gości: 1465
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-14
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: UWAGA ! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ! Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Mszczonowa na odcinku od km 2+920 do km 9+220.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 50 - obwodnicy Mszczonowa na odcinku od km 2+920 do km 9+220.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2018
Termin realizacji: do 30.09.2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 30 % = 30 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-07-06 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do 29.06.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKRANY MARK STAL Sp. z o. o., 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 8
Cena: 2.988.900,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.01.20198r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 2.988.900,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 4.627.484,61
drukuj