Liczba gości: 1017
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-14
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa
Opis przedmiotu zamówienia: Naprawa dylatacji na moście w m. Białobrzegi na drodze S7 w km lok 4+441, podpora P1, jezdnia lewa
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.38.2018
Termin realizacji: 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail mbakula@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-07-04 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do 29.06.2018r. do godz. 11:30
Zmiana terminu składania ofert do dnia 04.07.2018r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 332 087,70 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 596.642,83 zł brutto (po wykluczeniu Wykonawcy FREYSSINET POLSKA Sp. z o. o., 02-215 Warszawa, ul. Głuszycka 5).
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
Liczba otrzymanych ofert: 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: 428.655,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 596.642,83 zł brutto
drukuj