Liczba gości: 874
Data wszczęcia postępowania: 2018-05-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń na potrzeby budynku OD w Ożarowie Mazowieckim w trybie zaprojektuj i buduj.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń na potrzeby budynku OD w Ożarowie Mazowieckim w trybie zaprojektuj i buduj.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.29.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia wynosi 140 dni od dnia podpisania umowy,
z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) projekt budowlano-wykonawczy oraz zgłoszenie i uprawomocnienie się zgłoszenia 50 dni od dnia zawarcia Umowy,
2) realizacja robót budowlanych w terminie 110 dni od dnia zawarcia Umowy,
3) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 140 dni od dnia podpisania umowy, jeśli jest wymagane przepisami prawa.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 30 %=30 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy – 10 % =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Natalię Mierzicką-Konopko do kontaktowania się z Wykonawcami: Tel. +48 (22) 209 23 62, fax. +48 (22) 209 24 74
e-mail: nmierzicka@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-06-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 12.06.2018 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 809 340,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 929 880,00 zł
nmierzicka@gddkia.gov.pl drukuj