Liczba gości: 919
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Realizowanie bieżących usług kurierskich i pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla GDDKiA Oddział w Warszawie oraz w jednostkach podległych w podziale na 2 zadania
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.23.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte jest na podstawie przepisów określonych
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne na stronie Zamawiającego
BIP zakładka Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (poniżej link):

https://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury:
mszymkiewiicz@gddkia.gov.pl drukuj