Liczba gości: 1488
Data wszczęcia postępowania: 2018-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu budynków na terenie Obwodu Drogowego w Ostrowi Mazowieckiej
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu budynków na terenie Obwodu Drogowego w Ostrowi Mazowieckiej
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.24.2018
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 30 % = 30 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami: Tel. +48 (22) 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-05-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 89.05.2018 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JAKKON Sp. z o. o., ul. Targowa 39B, 07-412 Ostrołęka
Cena: 694 908,06 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.07.2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 694 908,06 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 945 028,07 zł brutto
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj