Liczba gości: 913
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac związanych z przełożeniem i dostosowaniem 2 szt. urządzeń LCMS (1 szt. – GDDKiA O/Warszawa; 1 szt. – GDDKiA O/Poznań) z dotychczas używanych pojazdów typu VW Transporter na nowe samochody Mercedes Sprinter 316 CDI (rok produkcji 2017, rozstaw osi – 3665 mm) wraz z pełną kalibracją wszystkich elementów systemu.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac związanych z przełożeniem i dostosowaniem 2 szt. urządzeń LCMS (1 szt. – GDDKiA O/Warszawa; 1 szt. – GDDKiA O/Poznań) z dotychczas używanych pojazdów typu VW Transporter na nowe samochody Mercedes Sprinter 316 CDI (rok produkcji 2017, rozstaw osi – 3665 mm) wraz z pełną kalibracją wszystkich elementów systemu.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.3.2018
Termin realizacji: Zmawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 90 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (cena ofertowa brutto) – 60%
Okres gwarancji – 30%
Termin wykonania usługi – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami: Tel. +48 (22) 209 23 62, fax. +48 (22) 209 24 74
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-02-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 20.02.2018 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 170 478,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 222 999,98 zł brutto.
Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną postanowił jak na wstępie.
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj