Liczba gości: 1227
Data wszczęcia postępowania: 2017-11-16
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
Opis przedmiotu zamówienia: Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku i Przasnyszu
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2017
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30.09.2018r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Czas reakcji – 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 22 209 23 61, fax. +48 (22) 209 24 63, e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-11-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
pokój 714 do dnia 24-11-2017r. do godz. 11:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo MIK
Roboty Ziemne i Drogowe
Jan Miklewski
09-140 Raciąż, Kossobudy 7
Cena: 541.200,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 05.01.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 497.842,50 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 541.200,00 zł.
drukuj