Liczba gości: 1324
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Budowa miejsc do ważenia pojazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową wraz z dostawą wag do ważenia pojazdów w podziale na zadania:
Zadanie 1: S7 na odcinku Grójec - Jedlińsk w km 422+776,40 ÷ 423+541,65 (strona prawa)
Zadanie 2: S8 na odcinku Radzymin - Wyszków w km 484+063,00 ÷ 484+806,71 (strona prawa)
Zadanie 3: S8 na odcinku Radzymin-Wyszków w km 484+054,70 ÷ 484+832,59 (strona lewa).
Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.73.2017 :
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Beatą Misiewicz tel. +48 22 209 23 61
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa miejsc do ważenia pojazdów zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową wraz z dostawą wag do ważenia pojazdów w podziale na zadania:
Zadanie 1: S7 na odcinku Grójec - Jedlińsk w km 422+776,40 ÷ 423+541,65 (strona prawa)
Zadanie 2: S8 na odcinku Radzymin - Wyszków w km 484+063,00 ÷ 484+806,71 (strona prawa)
Zadanie 3: S8 na odcinku Radzymin-Wyszków w km 484+054,70 ÷ 484+832,59 (strona lewa).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.73.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego – od 1 grudnia do 31 marca)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych, 00/100)
Zadanie 2 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100)
Zadanie 3 – 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych, 00/100)
Jeżeli oferta składana jest na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający wymaga aby w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia było ono wnoszone odrębnie dla każdego Zadania.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji na roboty – 20 %=20 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-11-16 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713,16.11.2017r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 1 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych w Grójcu Sp. z o. o.
ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec
Zadanie 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Zadanie 3 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: Zadanie 1 - 3 023 030,26 zł/ brutto
Zadanie 2 - 3 057 789,50 zł/ brutto
Zadanie 3 - 2 686 613,97 zł/ brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1 - 16.02.2018r.
Zadanie 2 - 31.01.2018r.
Zadanie 3 - 31.01.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 - 1 oferta
Zadanie 2 - 1 oferta
Zadanie 3 - 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 - oferta nr 2 - 3 084 553,88 zł/ brutto
Zadanie 2 - oferta nr 1 - 3 057 789,50 zł/ brutto
Zadanie 3 - oferta nr 1 - 2 686 613,97 zł/ brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 - oferta nr 2 - 3 084 553,88 zł/ brutto
Zadanie 2 - oferta nr 1 - 3 057 789,50 zł/ brutto
Zadanie 3 - oferta nr 1 - 2 686 613,97 zł/ brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj