Liczba gości: 1315
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Prace wykończeniowe oraz naprawcze polegające m. in. na wykonaniu pasów technologicznych, koszeniu oraz karczowaniu, sadzeniu zieleni, profilowaniu rowów, naprawie ogrodzenia na autostradzie A2 Stryków – Konotopa odcinek C od km 430+454 do km 431+500, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %
Gwarancja Jakości – 20 %
Termin realizacji zamówienia – 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Tom III SIWZ Rozdział 2-7 oraz Tom IV zamieszczone są na serwerze ftp w folderze
GDDKiA.O.WA.D-3.241.65.2017
adres dla serwera FTP 172.25.10.26 UWAGA ! Zmiana adresu serwera FTP na: 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Karoliną Perzanowską-Wróbel , tel.: +48 22 209 24 14
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 22 209 23 61, fax. +48 (22) 209 24 63, e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl,
Termin składania ofert: 2017-11-03 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w terminie do 03.11.2017r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autostrada Mazowiecka Sp. z o. o.
03-289 Warszawa, ul. Zdziarska 21
Cena: 2 932.713,60 zł.
Data udzielenia zamówienia: 11-12-2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 581.479,57 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 2 932.713,60 zł.
drukuj