Liczba gości: 1932
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-06
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03 – 808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice.

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej są zamieszczone na serwerze ftp pod nazwą _GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2017 :
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Pania Anną Mazurek, tel.: +48 22 209 24 50
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 79 od km 80+449 do km 80+532 oraz drogi krajowej nr 48 od km 127+683 do km 128+678 na odcinku przejście przez m. Kozienice.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 67 tygodni od daty podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskanie decyzji ZRID -30 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
2) realizacja Robót wraz z dokumentacją powykonawczą oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – 37 tygodni od uzyskania decyzji ZRID. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresu pomiędzy 15 grudnia a 15 marca.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
50 000,00 zł.(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=20 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Monikę Bogusz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 91 , fax. +48 (22) 810 94 13, e-mail mbogusz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-10-27 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
OFERTA
w pokoju 729 w terminie do 24.10.2017r., do godz. 11:30
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 27.10.2017r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
drukuj