Liczba gości: 1389
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu drogi krajowej nr 79 na odcinku przejście przez Lipsko administrowanej przez Rejon w Zwoleniu
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.50.2017
Termin realizacji: Od daty podpisania Umowy do 10-12-2017r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 20 %=20 pkt
Doświadczenie Kierownika Robót – 20% =20 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27, e-mail jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-09-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
do dnia 12-09-2017r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, iż w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
drukuj