Liczba gości: 1237
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Remont budynku administracyjnego oraz rozbiórka portierni i budynku gospodarczego na terenie Obwodu Drogowego w Dziekanowie Leśnym.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.47.2017
Termin realizacji: do 17-11-2017r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=30 pkt
Doświadczenie Kierownika Robót – 20% =10 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Joanna Gomoradzka
tel. +48 22 209 24 63
Termin składania ofert: 2017-08-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
w pokoju 714 w terminie do 21.08.2017r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, iż w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z póź. zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
drukuj