Liczba gości: 1634
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Przebudowa pomieszczeń budynku w Opacz Kolonia na archiwum zakładowe Centrali i Oddziału GDDKiA w Warszawie w trybie Zaprojektuj i Buduj.
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń budynku w Opacz Kolonia na archiwum zakładowe Centrali i Oddziału GDDKiA w Warszawie w trybie Zaprojektuj i Buduj.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.34.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 310 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 30 %=30 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10% =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-07-10 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, godz. 11:30, 10.07.2017r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: załącznik
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REM - BUDEX Czesław Iwanicki
ul. Wrocławska 16 m 58
01-492 Warszawa
Cena: 4 244 330,89 zł
Data udzielenia zamówienia: 25.09.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: 25.09.2017r.
Oferta z najwyższa ceną: 7 757 640,39 zł
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj