Liczba gości: 1409
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 8 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 8 zadań.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.11.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany:
Zadanie nr 1 - 8 – od 01.11.2017r. do 31.10.2021r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 - 7 500,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset zł. 00/100)
Zadanie 2 – 6 500,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset zł. 00/100)
Zadanie 3 – 5 500,00 zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset zł. 00/100)
Zadanie 4 – 6 000,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy zł. 00/100)
Zadanie 5 – 2 500,00 zł. ( słownie: dwa tysiące pięćset zł. 00/100)
Zadanie 6 – 3 500,00 zł. ( słownie: trzy tysiące pięćset zł. 00/100)
Zadanie 7 – 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł. 00/100)
Zadanie 8 – 1 500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Cena – 100% = 100pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiajacego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
Panią Monikę Bogusz, tel. + 48 (22) 209 23 91, email: mbogusz@gddkia.gov.pl Generalna Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-06-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
VII piętro, w pokoju 729 w terminie do 01.06.2017r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 1,2,3,4,6,6,7 - Arkadiusz Saczewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŻAR , ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce
Zadanie 8 - PETROJET Sp.z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki
Cena: Zadanie 1 - 278 103,00 zł. brutto
Zadanie 2 - 238 374,00 zł. brutto
Zadanie 3 - 220 022,40 zł. brutto
Zadanie 4 - 218 509,50 zł. brutto
Zadanie 5 - 110 011,20 zł. brutto
Zadanie 6 - 148 092,00 zł. brutto
Zadanie 7 - 84 624,00 zł. brutto
Zadanie 8 - 68 793,90 zł. brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 1,2,3,4,6,6,7 - 27.07.2017r.
Zadanie 8 - 18.07.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1 - 3
Zadanie 2 - 2
Zadanie 3 - 2
Zadanie 4 - 2
Zadanie 5 - 2
Zadanie 6 - 2
Zadanie 7 - 2
Zadanie 8 - 2
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 1 - 278 103,00
Zadanie 2 - 238 374,00
Zadanie 3 - 196 996,80
Zadanie 4 - 208 362,00
Zadanie 5 - 110 011,20
Zadanie 6 - 148 092,00
Zadanie 7 - 75 768,00
Zadanie 8 - 68 793,90
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 1 - 353 010,00
Zadanie 2 - 242 802,00
Zadanie 3 - 220 022,40
Zadanie 4 - 218 509,50
Zadanie 5 - 131 118,00
Zadanie 6 - 176 505,00
Zadanie 7 - 84 624,00
Zadanie 8 - 71 930,40
drukuj