Liczba gości: 1285
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
0ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie badań laboratoryjnych kruszyw stosowanych do produkcji betonów w zakresie potencjalnej reaktywności alkalicznej wg metod opracowanych przez Komitet RILEM
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie badań laboratoryjnych kruszyw stosowanych do produkcji betonów w zakresie potencjalnej reaktywności alkalicznej wg metod opracowanych przez Komitet RILEM
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.10.2017
Termin realizacji: maksymalnie 16 miesięcy od dostarczenia kruszyw.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Termin realizacji zamówienia – 40 %=40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail schada@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-03-28 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
VII piętro, w pokoju 713 w terminie do 28.03.2017r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8
Cena: 249 936,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 25.05.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 249 936,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 390 771,00 zł brutto
drukuj