Liczba gości: 1431
Data wszczęcia postępowania: 2016-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie drugiej edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych współfinasowanych ze środków POIiŚ pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe– projekt, budowa i eksploatacja”.
Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie drugiej edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych współfinasowanych ze środków POIiŚ pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe– projekt, budowa i eksploatacja”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2016
Termin realizacji: Nominalny czas trwania studiów - 2 semestry, rozpoczęcie studiów nie wcześniej niż od 1 stycznia 2017 roku, a nie później niż 31 stycznia 2017 roku, zakończenie studiów do 31 stycznia 2018 roku.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 50 %

Ilość godzin dydaktycznych (G) – 25 %

Doświadczenie osób (Do) – 25%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Sebastian Chada, tel. +48 22 209 23 62, fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail schada@gddkia.gov.pl
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 08.12.2016 r., godz. 11:30
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VIII piętro, p. 824, 08.12.2016 r., godz. 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 19b
Cena: 155 000,00 zł netto
Data udzielenia zamówienia: 22.12.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 155 000,00 zł netto
Oferta z najwyższa ceną: 155 000,00 zł netto
sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl drukuj