Liczba gości: 1619
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: „Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D3.241.61.2016
Termin realizacji: Szacowany czas realizacji zamówienia wynosi 11 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym 3 miesiące okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca) wyłączonego spod realizacji. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w tym okresie to konieczne będzie również, świadczenie usługi Nadzoru nad tymi robotami.
1) do 3 miesiąca w okresie projektowania (pierwsze 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy z Wykonawcą Robót) i uzyskiwania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
2) 4 miesiące od daty uzyskania zatwierdzenia Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w czasie prowadzenia prac budowlanych),
3) 1 miesiąc na rozliczenie i odbiór ostateczny.
Wadium: TAK. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Zatrudnienie na umowę o pracę – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury P. Kamil Kaczmarek tel. +48 (22) 209-23-61, fax. +48 22 209-24-74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Mariusz Książek, tel. +48 (22) 209-24-53.
Termin składania ofert: 2016-07-27 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro).
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KND INVEST Dariusz Zieliński
Zambski Kościelne 15
07-215 Obryte
Cena: 134 254,50
Data udzielenia zamówienia: 14.10.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 134 254,50
Oferta z najwyższa ceną: 134 254,50
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj