Liczba gości: 4270
Data wszczęcia postępowania: 2016-06-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na terenie Rejonu w Siedlcach
Opis przedmiotu zamówienia: Bieżące i zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie na terenie Rejonu w Siedlcach
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.45.2016
Termin realizacji: Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy – 24 miesiące od daty podpisania Umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł, 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 95%
b) Okres gwarancji jakości– 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury p. Beata Misiewicz, tel. +48 22 209 23 61,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Marcin Białas, tel. +48 22 209 23 97
Termin składania ofert: 2016-07-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 27.06.2016, godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, 05.07.2016, godz. 11:30
II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, 07.07.2016r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączzniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm
1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów
Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki
2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o.
ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce
3) DRÓG-POL Roboty Drogowe i Remontowo-Budowlane, ul. Zachodnia 30B/6,
05-3000 Mińsk Mazowiecki
Cena: 21 636 086,99 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.10.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 20 213 100,88
Oferta z najwyższa ceną: 23 828 497,06
drukuj