Liczba gości: 1801
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na 3 zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w podziale na 3 zadania:
Zadanie nr 1. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w województwie mazowieckim na odcinku Przysucha – Podgóra;

Zadanie nr 2. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 48 w województwie mazowieckim na odcinku Głowaczów – Sewerynów;

Zadanie nr 3. Projekt i wykonanie robót w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w województwie mazowieckim na odcinku Strykowice Górne– Zwoleń
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.39.2016
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 15.11.2016r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Sebastiana Chada tel. +48 22 209 23 62 fax. +48 (22) 209 24 74
- w sprawach merytorycznych p. Teresę Konarzewską tel: +48 22 209 23 69
Termin składania ofert: 2016-05-30 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 30.05.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: zadanie nr 3 zostało unieważnione gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1 - P.H.U. DRÓG-BUD Bożenna Jakubczyk, 26-432 Wieniawa, ul. Kochanowskiego 173;
Zadanie nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., 05-604 Jasieniec, ul. Asfaltowa 2
Zadanie nr 3 - zamówienia nie udzielono gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty
Cena: zadanie nr 1 - 1 597 893,00 zł brutto;
zadanie nr 2 - 998 615,00 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: zadanie nr 1 - 18.07.2016 r.;
zadanie nr 2 - 28.06.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: zadanie nr 1 - 1;
zadanie nr 2 - 2;
zadanie nr 3 - 1
Oferta z najniższą ceną: zadanie nr 1 - 1 597 893,00 zł brutto;
zadanie nr 2 - 984 000,00 zł brutto;
zadanie nr 3 - 731 850,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: zadanie nr 1 - 1 597 893,00 zł brutto;
zadanie nr 2 - 998 615,00 zł brutto;
zadanie nr 3 - 731 850,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj