Liczba gości: 1397
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i wykonanie remontu budynku socjalno-garażowego na terenie Obwodu drogowego w Bożej Woli
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.29.2016
Termin realizacji: 90 dni od daty podpisania Umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Termin realizacji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, lub w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Joannę Gomoradzką, tel +48 22 209 24 63,
- w sprawach merytorycznych p. Andrzeja Kaliszuka tel: +48 22 209 23 77
Termin składania ofert: 2016-05-05 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714
do dnia 05-05-2016r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MABO Małgorzata Bober
09-200 Sierpc, ul. Płocka 14 c
Cena: 498 000,00,-
Data udzielenia zamówienia: 06-06-2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 498 000,00,-
Oferta z najwyższa ceną: 572 815,39,-
drukuj