Liczba gości: 1391
Data wszczęcia postępowania: 2016-04-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont budynków na Obwodzie Drogowym w Garwolinie.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont budynków na Obwodzie Drogowym w Garwolinie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.23.2016
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł, 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Termin realizacji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury p. Beata Misiewicz, tel. +48 22 209 23 61,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Andrzej Kaliszuk, tel. +48 22 209 23 77.
Termin składania ofert: 2016-04-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 21.04.2016r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo - Budowlany Krzysztof Subda
ul. Letnia 1
05-400 Otwock
Cena: 248 777,52 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 24.05.2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 4 - 248 777,52 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 5 - 284 676,85
drukuj