Liczba gości: 1188
Data wszczęcia postępowania: 2015-12-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie koncepcji poprawy stosunków wodnych na odcinku drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” w km 456+240 do węzła „Puławska” w km 470+600 oraz na odcinku drogi ekspresowej S79 (NS) od węzła „Lotnisko” do węzła „Marynarska”, składającej się z:
1) ekspertyzy, zawierającej opis stanu istniejącego odwodnienia, szczegółowego ustalenia przyczyn odwodnienia niewłaściwie funkcjonującego oraz wnioski dotyczące jego poprawy z określeniem rodzaju prac koniecznych do wykonania
w celu zapewnienia właściwych stosunków wodnych, wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA materiałów projektowych (koncepcja programowa, projekt budowlany, inwentaryzacja powykonawcza, raporty z weryfikacji, projekty zamienne etc.),
2) koncepcji poprawy stosunków wodnych w pasie drogowym istniejących tras S2
i S79, na łącznym odcinku ok. 20 km oraz na terenach przyległych, sąsiadujących z trasami, istotnych z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania odwodnienia wymienionych odcinków dróg ekspresowych,
3) koncepcji odwodnienia nasypu drogowego na odcinku od 466+400 do 466+670 oraz w km od 467+200 do 467+300 wraz z analizą przekazanych przez GDDKiA materiałów projektowych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D3.241.105.2015
Termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a)Cena – 80%
b)Termin wykonania – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Małgorzata Bakuła tel. +48 22 209-24-63, fax. +48 22 810-03-27;
- w sprawach merytorycznych P. Joanna Krzemińska, tel.: +48 (22) 209-24-50.
Termin składania ofert: 2015-12-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 09.12.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia, iż w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj