Liczba gości: 1187
Data wszczęcia postępowania: 2015-11-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.107.2015
Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 60%
b) Ilość placówek realizujących bony na terenie woj. mazowieckiego– 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, pokój 713, tel +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
Termin składania ofert: 2015-12-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 01.12.2015 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
Cena: 382 600,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 03.12.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 382 600,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 382 600,00 zł.
drukuj