Liczba gości: 1471
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż 103 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych chłodząco - grzewczych o nominalnej mocy chłodniczej min. 3,5 kW, montaż 1 szt. (własność Zamawiającego) oraz demontaż 3 szt. klimatyzatorów (własność Zamawiającego).
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa i montaż 103 szt. fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych chłodząco - grzewczych o nominalnej mocy chłodniczej min. 3,5 kW, montaż 1 szt. (własność Zamawiającego) oraz demontaż 3 szt. klimatyzatorów (własność Zamawiającego).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.89.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2015r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset zł, 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 80%
b) Okres gwarancji na urządzenia objęte dostawą – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Beata Misiewicz tel. +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Danuta Cieszyńska, tel.: +48 (22) 209 23 82.
Termin składania ofert: 2015-11-06 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 06.11.2015r., godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KLIMI Michał Buratowski
  ul. Andersena 1a/2
  01-911 Warszawa
  Cena: 295 147,11 zł/ brutto
  Data udzielenia zamówienia: 03.12.2015r.
  Liczba otrzymanych ofert: 7
  Oferta z najniższą ceną: 295 147,11 zł/ brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 664 027,80 zł/ brutto
  drukuj