Liczba gości: 1129
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie usprawnienia odwodnienia drogi nr S-8 w miejscowości Głuchy (w obszarze od km 496+900 do km 497+410)”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.98.2015
Termin realizacji: 24.12.2015r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, lub w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Joannę Gomoradzką, tel +48 22 209 24 63,
- w sprawach merytorycznych p. Teresę Konarzewską tel: +48 22 209 23 69.
Termin składania ofert: 2015-11-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714 do dnia 12-11-2015r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zawiadamia,
iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj