Liczba gości: 1567
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzeniu zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe współfinasowane ze środków POIiŚ – projekt, budowa i eksploatacja” dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzeniu zamkniętych dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne budownictwo drogowe współfinasowane ze środków POIiŚ – projekt, budowa i eksploatacja” dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.91.2015
Termin realizacji: 15.01.2017 r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 80%
b) Ilość godzin dydaktycznych – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
Termin składania ofert: 2015-11-06 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 06.11.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19 b, 51-168 Wrocław
Cena: 129 999,80 zł
Data udzielenia zamówienia: 01.12.2015
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 129 999,80 zł
Oferta z najwyższa ceną: 129 999,80 zł
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj