Liczba gości: 1538
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie Rejon Radom i Rejon Zwoleń w następującym zakresie:
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze
3. Roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu
inżynierskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie Rejon Radom i Rejon Zwoleń w następującym zakresie:
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze
3. Roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu
inżynierskiego
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.86.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia:
a) Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości – 36 miesięcy od daty podpisania umowy
b) Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze oraz roboty polegające na naprawie i/lub
odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego - termin zakończenia 31 październik 2018 r.
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 95%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury p. Małgorzata Bakuła, tel. +48 22 209 24 63, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Sławomir Wakuła - tel. +48 22 209 23-32.
Termin składania ofert: 2015-11-13 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 13.11.2015 do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROKONCEPT. Budownictwo i Architektura Mariusz Borzewski,
ul. Modlińska 27/1, 05-135 Wieliszew, kraj/woj. mazowieckie.
Cena: 1 421 473,49 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 15.12.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: 1 421 473,49 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3 367 558,20 zł brutto
drukuj