Liczba gości: 5804
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
Prowadzącym postępowanie jest: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.
Zamówienie obejmuje:
1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi krajowej nr 61 na odcinku przejścia przez Legionowo – odc. III po drodze głównej do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską, o dł. ok. 1,8 km, z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej
2) opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej realizację robót odcinka drogi krajowej
3) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania
i zrealizowania inwestycji,
4) wybudowanie drogi krajowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
6) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi krajowej na odcinku jw.
7) uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać
w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę drogi o przekroju dwujezdniowym wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
2. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
3. Budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
4. Budowę dróg technologicznych oraz dróg dojazdowych do urządzeń drogowych np. zbiorników retencyjnych
5. Budowę obiektów inżynierskich,
6. Rozbiórkę istniejących obiektów inżynierskich,
7. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
8. Budowę zatok autobusowych,
9. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
10. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni
11. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
12. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
13. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego
14. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym sygnalizację świetlną
15. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
16. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
17. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
18. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy,
19. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
20. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
21. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
22. Wycinka istniejącej zieleni,
23. Zagospodarowanie terenu zielenią,
24. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.74.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:
1. Cena. Waga 90
2. Okres gwarancji jakości . Waga 5
3. Termin realizacji. Waga 5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest dostępny na niniejszej stronie internetowej zamawiającego (wiersz Załączniki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Joanna Gomoradzka e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Małgorzata Bakuła e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl
tel. +48 22 209 24 63
Termin składania wniosków: 2015-11-05 12:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w terminie do dnia 05.11.2015 r. do godziny 12:00 (piętro 7, pokój 714)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena: 45.737.368,92 PLN brutto
Data udzielenia zamówienia: 25.07.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum Firm:
Lider: STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

41 763 269.31 PLN brutto
Oferta z najwyższa ceną: IDS – BUD S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

47 232 000.00 PLN brutto
drukuj