Liczba gości: 8433
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Projekt i budowa Południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie piaseczyńskim, grójeckim; na obszarze gmin:, Tarczyn, Grójec.
Zamówienie obejmuje:
1. Zaprojektowanie w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km, wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, tj. opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej umożliwiającej realizację robót odcinka drogi ekspresowej,
3. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
4. Wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów,
6. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1. Budowę odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
2. Budowę węzła „Tarczyn Południe”
3. Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
4. Budowę dróg innych niż droga ekspresowa (obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracających naruszone połączenia drogowe),
5. Budowę dróg technologicznych oraz dróg dojazdowych do urządzeń drogowych np. zbiorników retencyjnych,
6. Budowę obiektów inżynierskich,
7. Budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,
8. Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
9. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
10. Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,
11. Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
12. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,
13. Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
14. Budowę kanału technologicznego,
15. Koncepcję i budowę systemu zarządzania ruchem,
16. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym sygnalizację świetlną,
17. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
18. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w 19. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad,
20. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.
21. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
22. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją,
23. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
24. Wycinka istniejącej zieleni,
25. Zagospodarowanie terenu zielenią,
26. Zimowe i bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 7 na odcinku objętym zamówieniem,
27. Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.49.2015
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Prace Projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert, będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 1,7 mln PLN (słownie: jeden milion, siedemset tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Okres gwarancji jakości - 5%
3. Termin realizacji - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego (wiersz Załączniki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Beata Misiewicz, tel. 22 209 23 61; fax: 22 209 24 74;
Agata Zielińska, tel. 22 209 23 61, fax: 22 209 24 74
Termin składania wniosków: 2015-10-26 12:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, w terminie do dnia 26.10.2015r. do godz. 12:00 (VII piętro, pok. 713)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mota-Engil Central Europe S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
Cena: 203 449 067,60 zł.
Data udzielenia zamówienia: 17-08-2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 14
Oferta z najniższą ceną: 203 449 067,60 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 279 238 601,19 zł.
drukuj