Liczba gości: 1155
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych będących własnością GDDKiA Oddział w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych będących własnością GDDKiA Oddział w Warszawie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.70.2015
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 10.11.2015 r. w zakresie przeglądów dotyczących roku 2015 a w zakresie roku 2016 do 10.11.2016 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin wykonania – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Andrzej Kaliszuk - tel. +48 22 209 23 77.
Termin składania ofert: 2015-09-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 23.09.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Megam Sp. z o.o.
05-075 Warszawa-Wesoła
ul. Kochanowskiego 20
Cena: 173 922,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 07.10.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 173 922,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 357 561,00 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj