Liczba gości: 1204
Data wszczęcia postępowania: 2015-07-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu elewacji i odwodnienia budynku w Rejonie Płock
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu elewacji i odwodnienia budynku w Rejonie Płock
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.52.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 95%
b) „Termin realizacji ” – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, pokój 713, tel +48 22 209 23 01, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych p. Andrzej Kaliszuk - tel. +48 22 209 23 77.
Termin składania ofert: 2015-08-17 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 17.08.2015 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MABO Małgorzata Bober
ul. Płocka 14c
09-200 Płock
Cena: 148 335,73 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 08.09.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 1 - 148 335,73 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 2 - 171 915,19 zł/brutto
drukuj