Liczba gości: 1462
Data wszczęcia postępowania: 2015-06-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont budynku warsztatowo - magazynowego na Obwodzie Drogowym w Szczęsnej
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatowo - magazynowego na Obwodzie Drogowym w Szczęsnej
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.35.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 95%
b) Termin realizacji – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10,00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Małgorzata Bakuła, pokój 714, tel +48 22 209 24 63, fax. +48 22 810 03 27;
- w sprawach merytorycznych p. Andrzej Kaliszuk - tel. +48 22 209 23 77
Termin składania ofert: 2015-06-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 25.06.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPH „MULTIBAU” Andrzej Koczoń
ul. Mielczarskiego 8, 26-600 Radom
Cena: 141 974,13 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05.08.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6 ofert
Oferta z najniższą ceną: 141 974,13 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 241 537,49 zł brutto
drukuj