Liczba gości: 1899
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-13
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Opis przedmiotu zamówienia: Regulacja stanów prawnych dróg na terenie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie mająca m.in. na celu przekazanie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zbędnych odcinków dróg i nieruchomości właściwym organom administracji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.241.29.2015
Termin realizacji: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na zadanie na które składa ofertę w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 90%
Termin płatności rachunku/faktury VAT 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Sebastiana Chada, pokój 713, tel.: +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Elżbietę Zagulską, tel.: +48 (22) 209 23 49.
Termin składania ofert: 2015-06-23 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 713 do dnia 23.06.2015r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „TRANS-GEO” Tomasz Zasowski
26-807 Rdzanów
Młodynie Dolne 47
Cena: 2 839 983,90 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 12.08.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 2 839 983,90 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 4 050 131,70 zł brutto
drukuj