Liczba gości: 2031
Data wszczęcia postępowania: 2015-06-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Kontraktem: „Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.41.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 273 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713 lub za pobraniem pocztowym (10,00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Agata Zielińska, pokój 713, tel +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Marta Petrynik - tel. +48 22 209 24 23.
Termin składania ofert: 2015-06-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 24.06.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KND INVEST Dariusz Zieliński
Zambski Kościelne 15
07-215 Obryte
Cena: 197 169,00 zł / brutto
Data udzielenia zamówienia: 17.07.2015
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 197 169,00 zł / brutto
Oferta z najwyższa ceną: 337 669,00 zł / brutt
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj