Liczba gości: 2484
Data wszczęcia postępowania: 2013-09-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddział w Łodzi 91-857, Łódź ul. Irysowa 2
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi Rejon w Łowiczu,
99-416 Nieborów, Dzierzgów 114 Tel. 046 830 25 90, fax 046 837-55-68
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodów marki fiat seicento poj. 899 cm3, opel astra, poj. 1389 mc3, Lublin typ 352417.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż samochodów
1) fiat seicento, poj. 899 cm3 rok prod. 2002 – cena wywoławcza 1.240,00 zł
2) opel astra, poj. 1389 mc3 , rok prod. 1998 r. - cena wywoławcza 2.950,00 zł
3) Lublin typ 352417, poj. 2417 mc3, rok prod. 1999 r.- cena wywoławcza 1.400,00 zł.
Numer przetargu: 4/Sp/2013/Z-12
Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy
Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości:
a) 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) – dla oferty dotyczącej samochodu osobowego fiat Seicento które należy wpłacić do dnia 09.10.2013 r. na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 30 1130 1163 0014 7106 0790 0001.

b) 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) – dla oferty dotyczącej samochodu osobowego opel astra które należy wpłacić do dnia 09.10.2013 r. na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 30 1130 1163 0014 7106 0790 0001.

c) 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) – dla oferty dotyczącej samochodu dostawczego Lublin które należy wpłacić do dnia 09.10.2013 r. na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 30 1130 1163 0014 7106 0790 0001.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Nabywcą danego pojazdu zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę ze wszystkich złożonych ofert
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jan Bogacz, tel. 664 952 331; Anna Wojda tel. 46 830 25 90.
Miejsce składania ofert: Ofertę, w zapakowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – zakup samochodu marki ................”, należy złożyć w siedzibie Sprzedającego (Dzierzgów 114, 99-416 Nieborów, Adres do korespondencji:
GDDKiA O/Łódź Rejon w Łowiczu, skrytka pocztowa 48, 99-400 Łowicz 1), w pok. 31 Rejonu GDDKiA w Łowiczu w terminie do dnia 10.10.2013 r. godz. 9:00.
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu w Łowiczu w dniu 10.10.2013 r. o godz. 9:00 pok. nr 21 (sala konferencyjna).
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
lowicz@gddkia.gov.pl drukuj