Liczba gości: 2088
Data wszczęcia postępowania: 2013-05-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż (zbycie) materiałów budowlanych porozbiórkowych pozyskanych z rozbiórki budynków znajdujących się w nowym śladzie drogi ekspresowej S8.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż (zbycie) materiałów budowlanych porozbiórkowych pozyskanych z rozbiórki budynków znajdujących się w nowym śladzie drogi ekspresowej S8.
Numer przetargu: 3/2013/Z-14/zbycie
Termin realizacji: Zakupione materiały należy odebrać w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
Wadium: - zadanie nr 1 – 380,00 PLN,
- zadanie nr 2 – 270,00 PLN,
- zadanie nr 3 – 350,00 PLN,
- zadanie nr 4 – 85,00 PLN,
- zadanie nr 5 – 40,00 PLN,
- zadanie nr 6 – 280,00 PLN,
- zadanie nr 7 – 125,00 PLN,
- zadanie nr 8 – 165,00 PLN,
- zadanie nr 9 – 60,00 PLN,
- zadanie nr 10 – 120,00 PLN,
- zadanie nr 11 – 80,00 PLN,
- zadanie nr 12 – 20,00 PLN,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): materiały przetargowe
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski, Mariusz Chmielewski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb, ul. Południowa nr 17/19, pokój nr 16 , do godz 10:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb, ul. Południowa nr 17/19, godz. 10:00
Informacja o zebraniu wykonawców: otwarcie ofert jest jawne
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Brak ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg unieważniono - nie wpłynęła żadna oferta.
    drukuj