Liczba gości: 1639
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
- adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
- TEL.022 870-65-49, FAX 022 323-11-17
- REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244,
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMIU SKŁADANIA OFERT NA 17.12.2012 r. Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów, faksów) oraz akcesoriów komputerowych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie i Rejonów.
Numer przetargu: 94/2012
Termin realizacji: od 16 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2014 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych Pan Sebastian Chada, pokój 713,
tel. + 48 (22) 870 65 49, fax. (22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pani Krystyna Michalak,
tel., +48 (22) 323 12 85.
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińka 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pokój 713, do dnia 17.12.2012 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, 04-667 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 233
Cena: 786 119,24 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 29.01.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 786 119,24 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 134 035,28 zł brutto
drukuj