Liczba gości: 1427
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew z pasa drogowego w ciągu dróg krajowych Nr 17 odc. Zakręt-Trojanów, Nr 50 odc. Góra Kalwaria-Rudzienko oraz Nr 76 Wilga-Łopacianka administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Garwolinie w ilości 716 sztuk
Numer przetargu: 106/2012
Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2012r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Joanna Gomoradzka - telefon: +48 22 323 11 24, faks: +48 22 323 10 01; w sprawach merytorycznych: p. . Halina Wągrodzka z Rejonu w Garwolinie Tel. 25 682 41 60, kom: 694 462 523
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 714, do dnia 26-10-2012r., do godz. 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „DRWALEX” Wiesław Grzyb, 07-402 Lelis, Białobiel, ul. Spokojna 7
Cena: 244.490,40 Pln
Data udzielenia zamówienia: 27-11-2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 202.104,72 Pln
Oferta z najwyższa ceną: 560.725,20 pln
drukuj