Liczba gości: 1855
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-26
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Łodzi ul.Rossevelta 9 NIP 725-17-13-275
Prowadzący sprzedaż w imieniu Zamawiajacego :
Rejon w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 tel. 43 827 30 51
Przedmiot zamówienia: sprzedaz drewna pochodzacego z wycinki drzew pod budowe S-8 z odcinka 6 i odcinka 7 składowanego w msc. Łask i Mogilno z podziałem na 2 cześci - II postępowanie.
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzacego z wycinki drzew pod budowe S-8 z odcinka 6 i odcinka 7 składowanego w msc. Łask w ilości drewno użytkowe 1 108 m3 i w msc.Mogilno drewno użytkowe 1 915 m3 i drewno opałowe 57,62 m3
Numer przetargu: 10.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: wywozu drewna należy dokonać miesiąc od podpisania umowy
Wadium: należy wnieść wadium na warunkach określonych w Instrukcji dla oferentów w kwocie :
cześć I - 9 400,00 zł , część II - 15 040,00 zł na rachunek bankowy Zamawiającego w
Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 38 1130 1163 0014 7106 0720 0002.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Instrukcja : - Warunki przetargu dla oferentów , można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie Rejonu w Sieradzu adres: 98-200 Sieradz
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kierownik Rejonu : mgr inż.Jarosław Tomczyk tel. 43 827 30 51 , kom. 600 887 226
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć w sekretariacie Rejonu w Sieradzu adres: 98-200 Sieradz ul Wojska Polskiego 13 do dnia 11.07.2012 r do godz 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: postepowanie uniewazniono ponieważ nie złożono żadnej oferty
sieradz@gddkia.gov.pl drukuj