Liczba gości: 1846
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku : Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław(A1) odcinek 8 - od km 183+350 do km 202+700
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku : Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław(A1) odcinek 8 - od km 183+350 do km 202+700 (drewno użytkowe w ilości 2297,64m3)
Numer przetargu: Z-14/1/2012
Termin realizacji: od 26-03-2012 do 30-04-2012
Wadium: wadium w kwocie 34000,00zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Rejonu w Piotrkowie Tryb.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19 pok. nr 16 do dnia 26-03-2012 godz. 10.00
Informacja o zebraniu wykonawców: otwarcie ofert jest jawne
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj