Dotrzymujemy jakości na budowie A4


W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi rzekomo złej jakości budowy autostrady A4 na Podkarpaciu, z powodu używania niewłaściwych materiałów do budowy nasypów, GDDKiA oświadcza, że informacje te nie mają pokrycia w faktach. Potwierdzają to najnowsze kontrole.

 

Wyniki badań laboratoryjnych próbek gruntu pobranych 5.09.2011 r. z placu budowy autostrady A4 na odc. Dębica – Rzeszów jednoznacznie potwierdzają, że iły nie stanowią materiału, z którego buduje się  nasyp autostrady. Absurdalny jest też zarzut, że do budowy autostrady stosowane są gałęzie i błoto.

 

Próbki gruntu pobrane z placu budowy to, zgodnie z orzeczeniem laboratoryjnym i PN-S-02205:1998, pył piaszczysty, który został dopuszczony przez nadzór do wykonywania nasypów zgodnie z wymaganiami normowymi i specyfikacją techniczną.  Według tych wymagań pył piaszczysty jest przydatny do dolnych warstw nasypu z zastrzeżeniem, że będzie wbudowywany w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych. Taka właśnie sytuacja została potwierdzona w miejscu jego wbudowywania.

 

W partii materiału przeznaczonego do układania warstw nasypowych stwierdzono występowanie soczewek gruntu wysadzinowego, gliny pylastej barwy szarej w stanie plastycznym, które należy wybrać i usuwać z placu budowy. Takie czynności są prowadzone przez wykonawcę na budowie. Glina pylasta, zgodnie z normą, jest też materiałem przydatnym do budowy nasypów nasypu z zastrzeżeniem, że będzie wbudowywany w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych. Tak więc i pył piaszczysty i glina pylasta o wilgotności optymalnej może być używana do budowy nasypów pod warunkiem jednak, że grunty o różnych właściwościach muszą być układane w oddzielnych warstwach.

 

Technologia wykonywania nasypów i odbioru robót polega na wykonywaniu kolejnych warstw o grubości określonej doświadczalnie, przeważnie 30-50cm. Po wykonaniu każdej warstwy wykonywane są badania laboratoryjne dotyczące zagęszczenia i nośności, które są podstawą odbioru robót przez inspektora nadzoru i wyrażenia zgody na układanie kolejnej warstwy przez wykonawcę. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości inspektora nadzoru, laboratorium GDDKiA wykonuje badania kontrolne.                           

 

Warto dodać, że przedstawiona mediom i prokuraturze próbka gruntu waży zaledwie kilka kilogramów i nie jest reprezentatywna dla około 7,5 mln m3 materiału potrzebnego do wykonywania nasypu autostradowego na odcinku Dębica – Rzeszów o długości 33 km a opisywane miejsce jej pobrania stanowi budowę 13-14 warstwy (licząc od góry) nasypu co oznacza, że docelowo wysokość nasypu zostanie tu podniesiona o około 4 m. Na tym etapie budowy nasypu trudno mówić o konstrukcyjnej części  autostrady. 

 

Wszystkie kontrole oraz badania potwierdzają więc jednoznacznie, że nasypy na budowie autostrady A4 powstają zgodnie z wymogami technologicznymi a kontrola jakości na wszystkich inwestycjach GDDKiA jest prowadzona stale zarówno przez nadzór jak i laboratoria drogowe.

 

Wyjaśnienia Inżyniera Kontraktu

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 
GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

Załączniki do pobrania w formacie PDF:

1. Dokument zatwierdzający materiał do robót.

2. Oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru.

3. Wyciąg z PN-S-02205_1998.

4. Wyciąg z STWiORB D-02.03.01 wykonanie nasypów.

5. Wyniki badań sprawdzających.