S19 Stobierna - Rzeszów Wschód


I.Podstawowe informacje o inwestycji

Oddział: Rzeszów

długość drogi klasy S: ok. 6,89 km

długość drogi klasy  GP: ok. 1,4 km

obecny etap: oddany do użytku

lata realizacji: 2010 – 2012

wartość projektu: 241 630 451,48 PLN brutto

 

1.etap zrealizowany

- 06.2008 - raport oddziaływania na środowisko

- 07.11.2008 - decyzja środowiskowa.

- 19.12.2008 - ostateczność decyzji środowiskowej

- 30.10.2009 - podpisanie umowy z Konsultantem na pełnienie usługi zarządzania Kontraktem. Konsultant: konsorcjum firm: Lider: DRO-Konsult Sp. z o. o., Partner: DHV POLSKA Sp. z o. o. Wartość:   5 963 965,12 zł brutto

- 08.02.2010 - podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Wykonawca: konsorcjum firm: Lider: MSF ENGENHARIA S.A., Partnerzy: MSF Polska Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A., Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o., Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o., Wartość: 213 576 067,49  zł brutto

- 27.11.2009 - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID dla DK19)

- 01.03.2010 - wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID dla S19)

- 09.03.2010 - przekazanie placu budowy

- 10.03.2010 - rozpoczęcie robót

- 27.05.2010 - podpisanie umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 215 362 547,32 zł brutto.

- 10.09.2012 - oddanie do użytkowania drogi S19

- 30.04.2013 - oddanie do użytkowania drogi DK19

- 27.11.2013 - wystawienie Świadectwa Wykonania

 

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego i stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów. Początek odcinka znajduje się w miejscowości Stobierna gmina Trzebownisko, a koniec na granicy administracyjnej Rzeszowa. Trasa obejmuje odcinek drogi ekspresowej S19 o długości ok. 6,89 km   (bez węzła A4 Rzeszów Wschód)  oraz DK19 o długości  ok. 1,4 km  a także 14 obiektów inżynierskich:  tym wiadukty drogowe, mosty oraz przepusty i przejścia dla zwierząt.

 

PLAN ORIENTACYJNY_1 

PLAN ORIENTACYJNY_2 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

Droga S19

 • klasa techniczna: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • prędkość miarodajna: 110 km/h
 • liczba pasów ruchu odcinek jednojezdniowy : 1x(2+1)
 • liczba pasów ruchu odcinek dwujezdniowy jezdniowy :  2x2
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość opasek środkowych (odcinek jednojezdniowy): 0,50 m
 • szerokość opasek zewnętrznych (odcinek jednojezdniowy): 0,75 m
 • szerokość pasa awaryjnego (odcinek dwujezdniowy): 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego (odcinek dwujezdniowy): 4,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych: min. 1,50 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

Droga DK19

 • klasa techniczna: GP
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • prędkość miarodajna: 110 km/h
 • liczba pasów ruchu:  2x2
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość opasek środkowych 0,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego:  4,00 m
 • szerokość poboczy gruntowych: 1,50 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

 

3.Zakres inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę: drogi ekspresowej o długości ok. 6,89 km o nawierzchni bitumicznej  o przekroju jednojezdniowym jednojezdniowy 1x(2+1) od m. Stobierna do węzła „Jasionka”, o przekroju dwujezdniowym 2x2  od węzła „Jasionka” do węzła A4 „Rzeszów Wschód”, drogi krajowej DK 19 o długości ok. 1,4km o nawierzchni bitumicznej  o przekroju dwujezdniowym 2x2 od węzła A4 „Rzeszów Wschód” do granic administracyjnych Rzeszowa, obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, mosty, przejścia dla zwierząt, przepusty), węzła „Jasionka”, dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych, przebudowę drogi krajowej, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia drogowego, elementów infrastruktury drogowej, przebudowę linii elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, melioracyjnej, wykonanie zieleni drogowej.

 

4.Obiekty inżynierskie

- 4 wiadukty ( 3 w ciągu drogi ekspresowej  i 1 nad drogą DK19)

- 4  mosty

- 6  przepustów i przejść dla zwierząt i płazów

 

5.Węzły

Węzeł „Jasionka” został zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S19 z drogą powiatową nr 1376R Jasionka – Medynia Łańcucka. Jest to węzeł typu WB „półkoniczyna”, częściowo bezkolizyjny. Relacje skrętne na drodze ekspresowej S19 odbywają się bezkolizyjnie, poprzez równoległe pasy włączania i wyłączania. Relacje skrętnie na drodze powiatowej nr 1376R są kolizyjne i odbywają się poprzez  średnie ronda jednopasowe.

 

III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2008 r. przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało wykonanie:

 • wiaduktów i mostów na przejściami dla dużych i średnich, przepustów dla małych zwierząt i płazów w celu ochrony dziko żyjącej fauny,
 • urządzeń oczyszczających wody opadowo - roztopowe dla ochrony przed zanieczyszczeniem wód,
 • ekranów akustycznych celem ochrony terenów przyległych przed hałasem,
 • ogrodzeń ochronnych, uniemożliwiających przedostanie się zwierząt, płazów i gadów na drogę.
 • nasadzenia zieleni

GDDKiA