Złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową dla S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

Dzisiaj do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz - Ełk.Złożenie wniosku o decyzję środowiskową kończy fazę analiz poszczególnych wariantów – powiedział Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego.

 

Rekomendowany wariant

We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) rekomendujemy do realizacji wariant B, który uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga w rekomendowanym GDDKiA wariancie przebiega na trasie Mrągowo - Kosewo - Baranowo (od strony południowej) - Mikołajki - Woźnice - Drozdowo - Orzysz (od strony północnej) - Strzelniki - Klusy - Chrzanowo - Ełk. Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości ok. 77,5 km.

 

Co zawiera wniosek o DŚU?

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (tzw. decyzji środowiskowej - DŚU) został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko. W tym opracowaniu dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania drogi ekspresowej S16 na jakość wód i powietrza oraz w zakresie hałasu, a także zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały w raporcie proponowane rozwiązania ograniczające negatywny wpływ drogi na środowisko. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakres nadzoru przyrodniczego itp. Na podstawie tego raportu zostanie przeprowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie ocena oddziaływania na środowisko.

 

Udział społeczeństwa w przygotowaniu inwestycji

Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ w Olsztynie w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.  Wcześniej, na etapie przygotowywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, zostały zorganizowane spotkania informacyjne, których celem było zapoznanie społeczeństwa z proponowanymi wariantami przebiegu drogi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez różne środowiska zorganizowaliśmy również debatę społeczną poświęconą rozwojowi sieci drogowej Mazur. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, naukowcy, a także osoby prywatne zainteresowane inwestycją. Uczestnicy debaty, którzy mogli wypowiadać się na wideokonferencji, jak i zadawać pytania na czacie, przedstawili argumenty zarówno przeciwko, jak i za budową tej drogi. Pisaliśmy o tym tutaj:

Szczegółowy projekt techniczny kolejnym etapem

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji środowiskowej oznacza możliwość realizacji drogi w przebiegu wnioskowanym przez inwestora, przy zachowaniu uwarunkowań w zakresie oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a następnie eksploatacji. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie szczegółowego projektu technicznego realizowanego jako II etap rozszerzonego Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R etap II). Projekt techniczny zawiera rozwiązania geometryczne dróg, konstrukcji obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, granice terenu zajmowanego pod inwestycję oraz przedmiary robót i kosztorysy dla kluczowych elementów przedsięwzięcia. Na II etapie STEŚ-R wykonywane są także badania geologiczne dla wskazanego w DŚU przebiegu trasy.

 

Kalendarium

Prace przygotowawcze zrealizowane w latach 2007-2009. Analiza 41 wariantów w korytarzu o szerokości 30 km i długości 100 km.

2007 r. - rozpoczęcie wariantowania przebiegu DK16 na odcinku Borki Wielkie - Mrągowo oraz Mrągowo - Orzysz

2008 r. - rozszerzenie wariantowania na odcinek Orzysz - Ełk

2009 r. - rozszerzenie wariantowania o 25 nowych wariantów społecznych na odcinku Sorkwity - Ełk

2009 r. - wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla 41 wariantów (STEŚ etap I)

Prace przygotowawcze zrealizowane w latach 2010-2013. Szczegółowa analiza 7 z 41 wariantów nowego przebiegu DK16

2010 r. - wskazanie do szczegółowych analiz 7 z 41 analizowanych wariantów

2012 r. - opracowanie STEŚ etap II wraz z raportem oddziaływania na środowisko

2013 r. - wstrzymanie prac projektowych ze względu na brak finansowania

Aktualne działania

13 listopada 2015 r. - zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych - droga krajowa nr 16 została zaliczona do sieci dróg ekspresowych (S16 Olsztyn - Ełk)

12 lipca 2017 r. - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zmiany „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014- 2023 (z perspektywą do 2025r.)”. Zgodnie z tą zmianą budowa S16 na odcinku Olsztyn - Ełk została wpisana na listę zadań inwestycyjnych, które mogą być realizowane w przypadku oszczędności w Programie.

4 września 2017 r. - podpisanie umowy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rozszerzonego (STEŚ-R)

1-4 kwietnia 2019 r. - spotkania informacyjne w sprawie budowy S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

17 czerwca 2020 r. - Mazurska Debata Drogowa

20 października 2020 r. - zatwierdzenie przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych w sprawie przebiegu S16 Mrągowo - Orzysz - Ełk

22 grudnia 2020 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową