Ponownie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na realizację Regionalnego Projektu Wdrożeniowego w Łodzi

Ogłosiliśmy nowe postępowanie przetargowe na Regionalny Projekt Wdrożeniowy (RPW) w Łodzi, który realizowany będzie w ramach projektu „Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I” (KSZRD Etap I). Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), takiej jak np. moduły wykrywania zdarzeń, sterowania ruchem czy moduły informowania podróżujących o utrudnieniach.Postępowanie zakłada też wykonanie testów i podłączenie do regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem (CZR). Przetarg obejmie obszarowo drogi wchodzące w skład sieci drogowej na terenie Oddziału GDDKiA w Łodzi - autostrady A1 oraz A2, a także budowę CZR w Strykowie.

 

Dlaczego ponowny przetarg?

 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z 4 września 2020 r. konieczne było odrzucenie oferty najkorzystniejszej z ogłoszonego wcześniej postępowania. Natomiast kolejne złożone przez wykonawców oferty znacznie przekraczały kwotę, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie projektu. W związku z powyższym konieczne było unieważnienie zamówienia na realizację RPW w Łodzi.

 

Czy wprowadzono zmiany w SIWZ?

 

Dokonaliśmy optymalizacji zamówienia, mając na względzie m.in. zgłaszane przez wykonawców wnioski i zapytania, zarówno w toku unieważnionego postępowania, jak również na etapie pozostałych projektów wdrożeniowych. Jesteśmy otwarci na dialog z branżą, a taka współpraca jest szansą na przygotowanie właściwie skalkulowanych ofert oraz zainteresowania przetargiem większej liczby wykonawców.

 

Wprowadzone zostały zmiany w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych wykonawcy, m.in. wydłużenie okresu weryfikacji doświadczenia wykonawcy z ostatnich 6 do 8 lat, czy zmniejszenie liczby wymaganych prac projektowych, w których Kierownik Projektu pełnił funkcję kierowniczą, z dwóch do jednego.

 

Ponadto obniżyliśmy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) do 5 proc., jak również wyłączyliśmy z niego prawo opcji. Wprowadziliśmy również dwa etapy realizacji kamienia milowego nr 2, co umożliwiło wydłużenie terminu jego realizacji. Obecnie pierwszy etap realizacji kamienia milowego nr 2 wynosi 180, a drugiego 330 dni od podpisania umowy.

 

Zmiany dotyczą również kwestii rozliczenia, a dokładnie wypłacania zaliczki na realizację poszczególnych kamieni milowych. Wprowadziliśmy również korekty w wymaganiach technicznych dotyczących m.in. liczby i klas modułów rozproszonych.

 

Mając na względzie również aktualną sytuację związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, wprowadziliśmy zapisy ułatwiające komunikację i realizacją projektu w sposób zdalny.

 

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znaleźć można tutaj.

 

Wdrożenie, testy i wsparcie

 

Podobnie jak w przypadku Centralnego Projektu Wdrożeniowego, wykonawca wykona testy oraz integrację systemową, a następnie będzie świadczyć usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju systemu w ramach projektu KSZRD Etap I. W ramach projektu RPW Łódź zostanie zintegrowany z Systemem Centralnym, stworzonym w ramach Centralnego Projektu Wdrożeniowego.

 

Dofinansowanie ze środków UE

 

Projekt KSZRD Etap I uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro ze środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

GDDKiA

 

Pierwsze umowy podpisane

We wrześniu br. podpisaliśmy umowę na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach projektu KSZRD Etap I, która zakłada wyposażenie dolnośląskiego i opolskiego odcinka autostrady A4 oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8 w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.

Umowa na Centralny Projekt Wdrożeniowy, nazywany też sercem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, podpisana została w maju tego roku. W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Pozwoli to na bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.