Realizacja inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic na Warmii i Mazurach

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Na Warmii i Mazurach z tego Programu powstanie pięć obwodnic. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. Wszystkie są już w fazie realizacji, choć stopień zaawansowania prac każdej z nich jest inny.Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

Najbardziej zaawansowanym zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic jest obwodnica miejscowości Smolajny w ciągu drogi GDDKiA krajowej nr 51. Przetarg na budowę tego zadania został ogłoszony 31 lipca 2020 roku, a termin składania ofert został wyznaczony na 16 września br. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w grudniu 2020 roku.  Więcej szczegółów na ten temat tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38607/Ruszyl-przetarg-na-budowe-obwodnicy-Smolajn-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-51.

 

Inwestycja będzie polegać na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie, o łącznej długości 1,76 km. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2023.

 

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65

GDDKiA Proces wykonywania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R – etap I) dla obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 wszedł właśnie w kluczową fazę. Na początku sierpnia 2020 roku wystąpiliśmy do Burmistrza Olecka z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej. Po jej uzyskaniu będziemy mogli przystąpić do prac nad II etapem STEŚ-R (już dla wybranego wariantu). Po ich zakończeniu konieczne będzie ogłoszenie przetargu na realizację zadania w systemie „Projektuj i buduj” i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025.

 

Inwestycja, oprócz budowy obwodnicy Gąsek o nośności 11,5 tony na oś i szerokości jezdni 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe
i poziome oraz urządzenia BRD.

 

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Dla tego zadania ponownie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.  Poprzednie postępowanie przetargowe na wykonanie tej dokumentacji unieważniliśmy z powodu braku ofert. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38796/Nowe-warunki-udzialu-w-przetargu-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej-obwodnicy-Olsztyna-i-Dywit. Umowę z wykonawcą planujemy podpisać jeszcze w tym roku.

 

Na etapie studium korytarzowego zostaną przeprowadzone analizy mające wskazać, czy przyszła obwodnica będzie biegła w GDDKiA korytarzu po stronie północno-zachodniej czy północno-wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza drogi zostanie przeprowadzona analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie. Do współpracy w procesie realizacji inwestycji zaprosiliśmy samorządy gmin, przez tereny których będzie przebiegać przyszła obwodnica. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji, tj. na etapie przygotowania SK oraz na etapie STEŚ, zostaną także przeprowadzone spotkania informacyjne. Szczegółowo o zakresie zadania pisaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38762/Ponowny-przetarg-na-polnocna-obwodnice-Olsztyna-i-obwodnice-Dywit. Prace przygotowawcze dla tego zadania przewidziane są na lata 2021-25, a sama jego realizacja w latach 2026-30.

 

Obwodnica Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58

Przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z GDDKiA materiałami do decyzji środowiskowej ogłosiliśmy również dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58. Pisaliśmy o tym tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38673/Przetarg-na-dokumentacje-obwodnicy-Szczytna.

 

Zadanie to obejmuje budowę obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. W ramach zadania zostaną wybudowane: węzeł drogowy Korpele, skrzyżowania z drogami lokalnymi, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz obiekty i urządzenia z zakresu ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.

 

Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

Ostatnim zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim skierowanym do realizacji GDDKiA jest obwodnica Pisza. 27 sierpnia br. ruszyła procedura przetargowa na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym informowaliśmy tutaj: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/38917/Rusza-przetarg-na-dokumentacje-obwodnicy-Pisza.

 

W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1x2. Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025-2028.