Zasady współpracy WTiJBD-LD - Zleceniodawca

 

Wybór metody badawczej

Podstawą realizacji każdego projektu danej inwestycji są SST (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne), które specyfikują wszystkie wymagania wykonawcze oraz wymagania dotyczące odbiorów robót, w tym w szczególności metody badawcze, w oparciu o które wykonywane są badania w Laboratorium. Laboratorium stosuje wydania norm aktualne w dniu złożenia ofert w przetargu na roboty, którego dana SST dotyczy. Wszelkie zmiany od poniższych zapisów podlegają uzgodnieniu z Klientem.

 

Zlecenia i Protokoły pobrania próbek do badań

Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe realizuje badania i pobiera próby w terenie na podstawie otrzymanych zleceń. Klient wystawia zlecenia na odpowiednich wzorach zleceń. Aktualne wzory zleceń badań dla poszczególnych Zespołów WTiJBD-LD znajdują się w zakładkach Zespołów. W przypadku zleceń, które poprzedzone są pobraniem próbki przez podmiot zlecający, Klient zobowiązany jest dostarczyć do Laboratorium wraz ze zleceniem Protokół pobrania i przyjęcia próbek (wzory Protokołów pobrania i przyjęcia próbek znajdują się w zakładkach Zespołów) lub wypełniony druk przedmiotowego protokołu, stosowany u Klienta (o ile zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez normę PN-EN ISO/IEC 17025 oraz daną normę badawczą). Brak Protokołu pobrania i przyjęcia próbek/analogicznego dokumentu stosowanego u Klienta uniemożliwia przyjęcie zlecenia do realizacji. W celu usprawnienia realizacji zlecenia, na prośbę Klienta dopuszcza się możliwość przesłania kopii podpisanego zlecenia na wykonanie badań drogą mailową na adres sekretariatu Laboratorium (w formie pliku PDF) bądź pocztą (w formie papierowej). W podanym przypadku oryginał zlecenia dostarczany jest w późniejszym terminie. W sytuacji, gdy do zlecenia dołączona jest próbka/próbki do badań, Zleceniodawca przekazuje próbkę/próbki Personelowi Laboratorium, odpowiedzialnemu merytorycznie za przeprowadzenie badań w danym Zespole.

 

Stwierdzanie zgodności/niezgodności z wymaganiami

Jeżeli wymagane jest przez Klienta stwierdzenie zgodności lub niezgodności: - Klient dostarcza wraz ze zleceniem specyfikacje lub wymagania, które mają zostać zastosowane i określa zasadę podejmowania decyzji, - jeśli Klient nie określił zasady podejmowania decyzji, Laboratorium przyjmuje zasadę podejmowania decyzji, opartą na regulacjach zawartych w dokumencie ILAC G8:03/2009 z zastosowaniem punktu 2.7. Wówczas w sprawozdaniu z badań zawierana jest informacja o poniższej treści: Stwierdzenia zgodności z wymaganiami uwzględniają postanowienia dokumentu ILAC G8:03/2009, p.2.7.

 

Odbiór sprawozdań z badań

Odbiór oryginałów sprawozdań z badań odbywa się w sekretariacie WTiJBD-LD. Pracownik Sekretariatu WTiJBD-LD odpowiedzialny jest za przekazanie oryginału Sprawozdań z badań do Klienta, w zakresie zgodnym ze zleceniem i uzgodnieniami z Klientem. Sprawozdania z badań mogą być przekazane Klientowi protokołem przekazania, który zawierać musi wykaz Sprawozdań z badań, datę przekazania oraz potwierdzenie odbioru Sprawozdań przez Klienta wraz z jego podpisem. Na prośbę Klienta istnieje możliwość przesłania Sprawozdania z badań droga mailową (w formie pliku PDF) lub pocztą tradycyjną (w formie papierowej). Inna forma przesyłania jest niedopuszczalna.

 

Linki do wzorów zleceń i Protokołów pobrania próbek dla poszczególnych Zespołów:

 

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych

Zespół Betonu i Materiałów Wiążących

Zespół Diagnostyki Nawierzchni

Zespół Gruntów i Geotechniki

Zespół Kruszyw