Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi nr 79.

Oddział: Kraków

długość – ok.10.2 km

obecny etap – w przygotowaniu

wartość projektu: łączna wartość z przygotowaniem, wykupami, archeologią, nadzorem i realizacją 295 900,0 tys. zł1. Etap zrealizowany:

STEŚ odebrany 2015-06-30

DŚU wydana 2016-10-28

DŚU ostateczna 2017-03-22

 

2. Etap w realizacji:

Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obwodnicy Zabierzowa, w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad budową: 15 listopada 2019 r.

Wykonawca : Mosty Katowice Sp. z o.o. Koszt: 3 min 839 mln zł.

Wszczęcie postepowania na budowę planowane jest w 2021 r. Zakończenie realizacji : 2024 r.

 

II. Opis inwestycji:

 

1.Przebieg drogi

 

Rozważany odcinek drogi biegnie od węzła Modlniczka (dawniej Radzikowskiego) po północnej stronie miejscowości Zabierzów i rzeki Rudawa  do włączenia do istniejącej DK79 w miejscowości Rudawa .Przynależność terytorialna :woj. małopolskie , starostwo krakowskie, Gmina Wielka Wieś i Gmina Zabierzów. 

 Początek:                odcinek projektowanej obwodnicy Zabierzowa rozpoczyna się na zjeździe z węzła   Modlniczka (dawniej  Radzikowskiego), ok. 200m za węzłem na ul. Krakowskiej w Zabierzowie.

Koniec:                      obwodnica kończy się na włączeniu w istniejący przebieg DK79 w miejscowości Rudawa ok.10.0 km licząc od punktu początkowego projektowanej obwodnicy.

 

 

GDDKiA

 

 

 1. Podstawowe parametry techniczne

 

 • klasa drogi  GP

            przekrój - odcinek 1 - 2x2 ,odcinek 2 – 1x2

 • prędkość projektowa – 70/80     km/h
 • prędkość miarodajna – 100        km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego –  2.5m- 5,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m
 • obciążenie -115 kN/oś
 • kategoria ruchu KR5

 

2. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę obwodnicy miejscowości Zabierzów na dk 79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,167 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze i 3 skrzyżowania (w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie). W ramach inwestycji wykonana się budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, budowę przejść dla zwierząt, przebudowę infrastruktury teletechnicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń ochrony środowiska, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

 

3.Wariantowanie przebiegu drogi

Cała trasa planowanej obwodnicy została podzielona na dwa odcinki( linię podziału trasy na odcinki zaprojektowano za rondem w Bolechowicach ) tak, aby możliwa była analiza wszystkich połączeń sytuacyjnych i wysokościowych. Do analizy przyjęto 3 warianty północne przebiegu obwodnicy na odcinku 1 ( W1,W2,W3 ) i dwa warianty na Odcinku 2 ( W1 i W2). Przedstawiono również połączenia

drogi wojewódzkiej DW 774 z projektowanym przebiegiem obwodnicy. Wszystkie warianty nawiązują do istniejącego przebiegu DK79 oraz istniejącego zagospodarowania. Analizowane również były na odcinku 1 trzy podwarianty, zróżnicowane pod względem połączeń planowanej obwodnicy z istniejącym układem drogowym:  podwariant:  E-wariant „estakadowy”, podwariant P: wariant płaski, podwariant T: wariant „tunelowy”.         

 

4. Obiekty inżynierskie

1 tunel dwukomorowy (na odc.1) z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku pod starodrożem drogi krajowej o długości 370 m, 13 obiektów mostowych (5 na odc. I + łącznik pd. nad potokiem Wedonka oraz 6 na odc. II + łącznica do starodroża DK79)

 

 

III. Ochrona środowiska

Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Ewentualne zabezpieczenia terenów planowanych pod zabudowę rozpatrywane będą w kolejnych etapach, w miarę zagospodarowywania tych terenów. Budowa urządzeń ochronnych spowoduje obniżenie poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku i tym samym znaczną poprawę standardu klimatu akustycznego w sąsiedztwie trasy. Ekrany zlokalizowane będą możliwie najdalej od istniejących budynków, a najbliżej źródła hałasu, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działania.

Na ekranach przezroczystych umieszczone zostaną pionowe czarne pasy o szerokości 2  cm w odstępie 10 cm w celu zapewnienia widoczności ekranu dla ptaków.

 

Przejścia dla zwierząt będą realizowane  jako : przejścia dolne dla średnich zwierząt  oraz przejścia dolne dla płazów i małych zwierząt.

W przepustach zapewnione zostaną półki dla płazów oraz lądowe pasy po obu stronach cieków. Przewiduje się zastosowanie płotków ochronno- naprowadzających  o długości około 150 m z każdej strony.

Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach  i  na obszarach szczególnie wrażliwych  - w separatorach.

Nadmiar wód zatrzymany zostanie zatrzymany w zbiornikach  retencyjnych.

Wykonane zostaną nasadzenia zastępcze  w stosunku 1:1

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

 

Etap I – Węzeł w Zabierzowie, w km 1+065 wykonany zostanie jako skrzyżowanie jednopoziomowe w postaci ronda i łącznic w układzie docelowym. Odcinek od ronda w Zabierzowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2131 w Bolechowicach wykonany zostanie jako przekrój jednojezdniowy 1x2 pasy ruchu.

Etap II – zmiana węzła w Zabierzowie w km 1+065 na dwupoziomowy – budowa wiaduktu, oraz budowa drugiej jezdni na odcinku od ronda w Zabierzowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2131 w Bolechowicach.

 

Z materiałami o inwestycji można się także zapoznać na stronie internetowej http://dk79-zabierzow.pl/.