System Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg


System Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg SOPO regulują następujące dokumenty:

  • Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 22 lutego 2008 r. zobacz
  • Wytyczne stosowania Systemu Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg pobierz, załącznik

Przedmiotem wytycznych są zalecenia odnośnie oceny stanu poboczy nieutwardzonych, utwardzonych (asfaltowych) oraz elementów odwodnienia dróg, których stan w istotny sposób wpływa na postęp degradacji nawierzchni jezdni.


Zapisy wytycznych składają się na System Oceny Stanu Poboczy i Odwodnienia Dróg /SOPO/. Dane gromadzone w systemie można między innymi zastosować do optymalnego podziału środków na bieżące utrzymanie dróg oraz do zasilenia bazy danych wykorzystywanych przez system HDM-4. Ponadto, informacje uzyskane z SOPO i Systemu Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/ pozwalają na szczegółową ocenę stanu technicznego elementów pasa drogowego.

System SOPO składa się z następujących modułów funkcjonalnych:

  • Moduł rejestracji,
  • Moduł oceny,
  • Komputerowy system informatyczny.

Moduł rejestracji obejmuje zasady inwentaryzacji i zapisu danych o stanie poboczy, pasów dodatkowych i odwodnienia dróg.
Moduł oceny obejmuje procedury przetwarzania danych z inwentaryzacji i kryteria do określenia stanu technicznego ww. elementów pasa drogowego.
Komputerowy system informatyczny składa się z bazy danych, przechowującej wyniki pozyskiwane w ramach modułu rejestracji oraz z procedur wykonawczych, implementujących moduł oceny i umożliwiających wygenerowanie odpowiednich zestawień w formie tabel, wykresów i map. Komputerowy system informatyczny może być realizowany przez jedną lub kilka współzależnych aplikacji.

Ocenę wizualną poboczy utwardzonych (asfaltowych) oraz pasów dodatkowych wykonuje się podobnie z zasadami określonymi w załączniku A i E do Wytycznych SOSN, tj.:

  • „Zasady ciągłego obmiaru uszkodzeń i oceny stanu nawierzchni bitumicznych metodą oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN”,
  • „Katalog typowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciągłego obmiaru uszkodzeń metodą oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN”,
    oraz dokumentem pt. „Interpretacja katalogu typowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dla potrzeb oceny wizualnej”.

Klasyfikacja stanu poboczy nieutwardzonych i elementów odwodnienia

Na drogach krajowych stan poboczy ocenia się według kryteriów określonych dla wskaźnika WP. Ocenie podlegają zarówno pobocza przylegające bezpośrednio do jezdni, jak i pobocza nieutwardzone występujące za poboczami asfaltowych.
Na drogach krajowych stan odwodnienia ocenia się według kryteriów określonych dla wskaźnika WO.


tabela21.GIF

Przykładowe "okienka" z aplikacji wspomagającej pracę w systemie SOPO:

m.ocena drogi.JPG  m.ocena drogi suma.JPG 


Przykładowe graficzne zestawienia otrzymywane w aplikacji wspomagającej prace w systemie SOPO:

m.stan SOPO.bmp 
Stan techniczny elementów ocenianych w systemie SOPO  
m.zabiegi na poboczach.bmp 
Wymagane zabiegi na poboczach nieutwardzonych [w km]